ពាក្យសម្រាប់ស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

(សម្រាប់រូបវ័ន្តបុគ្គល)

ជំហានទី ១

ជំហានទី ២

ជំហានទី ៣

ជំហានទី ៤

ជំហានទី ៥

១. ព័ត៌មានអតិថិជន

សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង
សូមបំពេញឈ្មោះឯកសារ
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
សូមបំពេញសញ្ជាតិ
សូមបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
សូមបំពេញឈ្មោះក្រសួង
សូមបញ្ចូលសុពលភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
សូមបំពេញលេខទូរស័ព្ទ
សូមបំពេញអាស័យដ្ឋានដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ន
សូមបំពេញអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមបំពេញទំហំសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកដាក់វិនិយោគ

សូមបំពេញមុខរបរ ឬតួនាទី
សូមបំពេញទីកន្លែងធ្វើការ ឬអាជីវកម្ម
សូមបំពេញប្រភេទអាជីវកម្ម
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
  • - សូមអាប់ឡូតឯកសារបញ្ជាក់ពីមុខរបរ ឬតួនាទីដូចជា កាតបុគ្គលិក ក្រដាស់បើកប្រាក់ខែ ឬកាតសិស្ស(ប្រសិនបើជាសិស្ស)
  • - ប្រសិនបើលោកលោកអ្នកជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្ម សូមថតពីមុខហាង ឬអាជីវកម្មនោះ
សូមបំពេញអាស័យដ្ឋានកន្លែងការងារ ឬអាជីវកម្ម
សូមបំពេញលេខទូរស័ព្ទកន្លែងធ្វើការ
សូមបំពេញរយៈពេលបម្រើការងារ

២. ព័ត៌មានសហព័ទ្ធ

សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង
សូមបំពេញឈ្មោះឯកសារ
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
សូមបំពេញសញ្ជាតិ
សូមបំពេញលេខទូរស័ព្ទ
សូមបំពេញអ៊ីមែល
សូមបំពេញកន្លែងធ្វើការងារ
សូមបំពេញទំហំសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកដាក់វិនិយោគ
សូមបំពេញអាស័យដ្ឋានដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ន

៣. កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ និងការយល់ដឹងពីឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់អតិថិជន

សូមបំពេញឈ្មោះ

៤. គោលដៅនៃការវិនិយោគ

៥. បទពិសោធន៍វិនិយោគ

សូមបំពេញឈ្មោះទីផ្សារ
សូមបំពេញប្រភេទផលិតផល
សូមបំពេញឈ្មោះប្រទេស
សូមបំពេញរយៈពេល

៦. ចំណូលប្រចាំខែ

សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់

៧. វិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិ

សូមអាប់ឡូតឯកសារបញ្ជាក់អំពីទ្រព្យសកម្មរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ដូចជា ផ្ទះ ឬដី ឬអាគារ។
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមអាប់ឡូតឯកសារបញ្ជាក់ពីចំណូល ឬប្រាក់ខែប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំ។
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់
សូមអាប់ឡូតឯកសារបញ្ជាក់ពីការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ។
សូមអាប់ឡូតឯកសារភ្ជាប់

៨. បុគ្គលជាប់ទាក់ទង

សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញចន្លោះ
សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញឈ្មោះ

៩. កំណត់ត្រាការសម្អាតប្រាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយ

សូមបំពេញចន្លោះ

១០. មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងករណីមានម៉ាជីនខល

១១. ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន

សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញចន្លោះ

សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញចន្លោះ
សូមបំពេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាល

១២. ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំបើកគណនី

សូមថតរូបរបស់អ្នកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកខាងមុខ ឬលិខិតឆ្លងដែន

១៣. បុគ្គលដែលអាចទាក់ទងក្នុងករណីចាំបាច់

សូមបំពេញឈ្មោះ
សូមបំពេញឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង
សូមបំពេញឈ្មោះឯកសារ
សូមបំពេញអាស័យដ្ឋានដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ន
សូមបំពេញលេខទូរស័ព្ទ
សូមបំពេញអ៊ីមែល

១៤. យោបល់របស់ភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ


ខ្ញុំសូមធានាថា ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូនខាងលើនេះ គឺជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ ខ្ញុំសូមសន្យា ថានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្ដល់ជូនជាព័ត៌មានមិនពិត ឬនាំឲ្យយល់ខុស។ នៅពេលចុះហត្ថលេខានៅលើពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់និយតករមូលបត្រកម្ពុជា(ន.ម.ក) ក្រុមហ៊ុន សមភាគីកណ្ដាល និងឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ។ ខ្ញុំយល់ព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញត្តិដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូរឧបរណ៍និស្សន្ទឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យ និងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅ ន.ម.ក ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាល និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ហត្ថលេខារបស់អតិថិជន

កាលបរិច្ឆេទ:

សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អ្នក

១. ព័ត៌មានអតិថិជន
ឈ្មោះ(គោត្តនាម និងនាម)

ជាអក្សរឡាតាំង

ធ្លាប់ប្ដូរឈ្មោះពីមុន

បើធ្លាប់សូមភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

សញ្ជាតិ

ភេទ

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន

ចេញដោយ

កាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាព

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន

អុីមែល

អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន

អាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

លេខគណនីធនាគារ

ទំហំសាច់ប្រាក់នៃការវិនិយោគ($)

មុខរបរ/តួនាទី

ឈ្មោះទីកន្លែងធ្វើការ

ប្រភេទអាជីវកម្ម

អាសយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

លេខទូរស័ព្ទកន្លែងធ្វើការ

រយៈពេលបម្រើការងារ

២. សហព័ទ្ធ
ឈ្មោះសហព័ទ្ធ(គោតនាម និងនាម)

ជាអក្សរឡាតាំង

ធ្លាប់ប្ដូរឈ្មោះពីមុន

បើធ្លាប់សូមភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

សញ្ជាតិ

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន

អុីមែល

ឈ្មោះទីកន្លែងធ្វើការ

តួនាទី

អាសយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

៣. កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ និងការយល់ដឹងពីឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់អតិថិជន
កម្រិតវប្បធម៌

ជំនាញ

ចំណេះដឹងអតិថិជនទាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍និស្សន្ទ

៤. គោលដៅនៃការវិនិយោគ
តើអ្នកមានគោលដៅវិនិយោគយ៉ាងដូចម្ដេច?

៥. បទពិសោធន៍ក្នុងការវិនិយោគ
តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត ឬទេ?

ឈ្មោះទីផ្សារ

ប្រភេទផលិតផល

ប្រទេស

រយៈពេល(ឆ្នាំ)

ឈ្មោះទីផ្សារ

ប្រភេទផលិតផល

ប្រទេស

រយៈពេល(ឆ្នាំ)

៦. ចំណូលប្រចាំខែ
ចំណូលប្រចាំខែ

ចំណូលប្រចាំខែបន្ទាប់ពីដកពន្ធ(រៀល)

ចំណូលផ្សេងទៀត

៧. វិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិ
តើអតិថិជនជាវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិដែរ ឬទេ?

ឯកសារបញ្ជាក់

៨. បុគ្គលជាប់ទាក់ទង(សូមភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន ថតចម្លងរបស់បុគ្គលជាប់ទាក់ទងទាំងនោះ)
បុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាត

(សូមបញ្ជាក់ គោត្តនាម និងនាម)

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលទទួលបានការអនុញ្ញាត និងម្ចាស់គណនី

បុគ្គលទទួលបានផលប្រយោជន៍(Benefical Owner)

(បញ្ជាក់គោត្តនាម និងនាម)

បុគ្គលគ្រប់គ្រង(Controlling Person)

(បញ្ជាក់គោត្តនាម និងនាម)

៩. កំណត់ត្រាសម្អាតប្រាក់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយ
កំណត់ត្រាសម្អាតប្រាក់

(បើមានសូមបញ្ជាក់លម្អិត)

១០. មធ្យោបាយទាក់ទងករណីមានម៉ាជីនខល
លេខទូរស័ព្ទ

ផ្ញើសារ

អុីមែល

ផ្សេងៗ

១១. ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន
តើអតិថិជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអភិបាល ឬនិយោជិតរបស់ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដែរ ឬទេ?

ឈ្មោះអភិបាល ឬនិយោជិត

ត្រូវជា

តើអតិថិជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអភិបាល ឬនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាលដែលឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទជាភ្នាក់ងារ ឬទេ?

ឈ្មោះអភិបាល ឬនិយោជិត

ត្រូវជា

១២. ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំបើកគណនី
ឯកសារភ្ជាប់

១៣. បុគ្គលដែលអាចទាក់ទងក្នុងករណីចាំបាច់
ឈ្មោះ(គោត្តនាម និងនាម)

ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង

ត្រូវជា

អាសយដ្ឋាន

ទូរស័ព្ទ

អុីមែល

១៤. យោបល់របស់ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

ខ្ញុំសូមធានាថា ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូនខាងលើនេះ គឺជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ ខ្ញុំសូមសន្យា ថានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ប្រសិនបើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្ដល់ជូនជាព័ត៌មានមិនពិត ឬនាំឲ្យយល់ខុស។ នៅពេលចុះហត្ថលេខានៅលើពាក្យស្នើសុំនេះ ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់និយតករមូលបត្រកម្ពុជា(ន.ម.ក) ក្រុមហ៊ុន សមភាគីកណ្ដាល និងឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ។ ខ្ញុំយល់ព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញត្តិដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូរឧបរណ៍និស្សន្ទឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យ និងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅ ន.ម.ក ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាល និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

លក្ខខណ្ឌ និងសេចក្ដីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀង